English / Japanese

Utsu-tsu-na-re, 2003, photo by Toshihiro SHIMIZU Utsu-tsu-na-re, 2003, photo by Toshihiro SHIMIZU Utsu-tsu-na-re, 2003, photo by Toshihiro SHIMIZU Utsu-tsu-na-re, 2003, photo by Toshihiro SHIMIZU