ENGLISHJAPANESE

U-tsu-tsu-na-re, 2003, photo by Toshihiro SHIMIZU U-tsu-tsu-na-re, 2003, photo by Toshihiro SHIMIZU U-tsu-tsu-na-re, 2003, photo by Toshihiro SHIMIZU U-tsu-tsu-na-re, 2003, photo by Toshihiro SHIMIZU